129 9 1) De Riemer, bladz. 414. 2) Thans No. 26. In het huis dezer familie werd door de Katholieken godsdienstoefening gehouden, in den tijd dat dit niet in het openbaar mocht geschieden. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. en kostbaarste kanten. Hij woont tegenover de Plaatsop deze hoogte vinden wij ook nog een herberg, genaamd „de Engel”. Verder doorloopende komen wij voorbij de Wed. van Frans Janss. Grijper, „in ’t Sacramentshuijs”, waarschijnlijk de kosterin, want sedert 1595 worden hier de godsdienst oefeningen gehouden voor de Engelschen, die zich in deze stad ophouden. Sedert 1625 echter wordt hier ook in het Hoogduitsch gepreekt. In vroegere dagen was dit gebouw de kapel van de „confrerije” van het Heijlige Sacraments gilde, uitkomende in de Molstraat. Op 9 Juli 1617 maakten de Remonstranten of Arminianen zich van deze kapel meester, om er in te prediken. Dit was echter slechts van korten duur daar het hen weldra vergund werd de Kloosterkerk in bezit te nemen. J) Wij gaan nu voorbij de Wed. van den Secretaris Herbert Beaumont, Barbara Paneel, Pieter Hanau, zadelmaker, de Wed. van Mr. Jan de Quavere, chirurgijn en anderen. Op den hoek van de Molenstraat, die wij nu inloopen, woont Hendrick van Dijck, bakker in „de Vijft’ Gerste- brooden” en verder aan de zuidzijde dezer straat de Wed. en erfgenamen van Mr. Pieter de Graeff, Dr. Pieter van Wouw, de drie broeders Maerten, Adriaen en Willem van der Goes 2) enz. Aan den naam van deze gebroeders van der Goes is eene droevige herinnering verbonden. In het jaar 1653 nam de oudste, Martinus geheeten, Advocaat voor den Hove van Holland, een rechtsgeding waar voor zijn zwager Pieter de Bije, mede Advocaat, gehuwd met hunne halve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 143