EENE WANDELING DOOR 's-GRAVENHAGE. 133 voor de verbreeding van Scherp en eindelijk het laatste huis in het Noordeinde, de woning van Johan Baèns of Johan de Baen, portretschilder. Dit huis i) staat „binnen de Valbrugge” over de buiten gracht, genaamd „de Scheveningsche of Noordbrugge”, omdat de Scheveningsche straatweg daar zijn begin neemt en werd door dezen schilder, gehuwd met Maria der Kinderen, op den go5*3" November 1669, 2) met erf, koets huis, stalling, enz. van den Graaf van Hornes, gehuwd met Anna van Nassau en George van Cats, die in huwe lijk had Justina van Nassau, gekocht voor 8700 gld. 3) Eenige jaren later werd hij aldaar vermoord. Het zou ons te ver voeren indien wij thans de brug overgaande, den Scheveningschen straatweg opwandelden. Slechts willen wij vermelden, dat deze weg gemaakt werd volgens de plannen van Constantijn Huygens, Heer van Zuijlichem, na „rijpe deliberatie” van de „Reeckenmeesters” van de „Graefflijckheijt’s Domeijnen”, de „Borgemeesters” van ’s Gravenhage en de Heeren Staten van Holland en West-Friesland, die het Octrooi moesten verleenen voor het heffen van een tol. „Dezelve straatweg” werd in 1666, „tot verwonderinge van de menschen, door de duijnen met overgroote kosten gelegt”; en daarom werd er een tolhek gezet, waar men van ieder mensch, hetzij te voet, met wagen of te paard „één oortje of twee duijten” heen en weder mocht ontvangen en van ieder paard en elk rijtuig een halve stuiver. t) Eenige jaren geleden afgebroken den Hoogewal. Zie „Register van Verkoopingen van huizen”, enz. 3) de Fonseca zegt dat deze schilder dit huis in 1733 gebouwd heeftdoch dit is eene dwaling blijkens het bovengenoemde Register en het Kohier van den 2oo-lcI1 penning, waar hij in 1679 als eigenaar voorkomt van het genoemde huis. 4) de Cretzer, bladz. 132.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 148