I EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 13+ men thans ook een herbergje ziet. 1) Op dezelfde plaats waar 2) de Cretzer, bladz. 64. 3) de Cretzer, bladz. 49 en de Fonseca, bladz. 121 en 142. Op den hoek van de Scheveningsche Turfmarkt staan nog eenige kleine huisjes, waaronder een herberg, en aan de oostzijde van het Noordeinde teruggaande tot aan de Heulstraat, passeeren wij weder een aantal aan zienlijke heerenhuizen. Wij zien hier ook het huis van den Ontvanger-Generaal van Holland en West-Friesland, benevens zijn „comptoir”, waar alle steden, pachters en collecteurs van „belastinge” hun geld moeten gaan storten en waar ook de betalingen geschieden voor de krijgs lieden, die worden bezoldigd door het Zuider-quartier der Provincie Holland. 2) Ook zijn hier de huizen van de erfgenamen van den Raadsheer Persijn, den Secretaris Bosch en Dr. Arnoldus Bosch, den Secretaris Pauw, de erfgenamen van Hillegonda Spiegel, vrouwe van Achttienhoven en den Pensionaris Heemskerk, de Wed. van den Heer Braeckel en den Raadsheer Teresteijn van Halewijn, terwijl onderscheidene leden van de zeer bemiddelde familie van Wouw hier eveneens woonachtig zijn. Door de Heulstraat, aldus geheeten naar een brug of heul, die zich vroeger hier bevond, komen wij in het Voorhout, aan alle zijden met prachtige heerenhuizen bezet, waarop wij zoo aanstonds zullen terugkomen. 3) In vroegeren tijd behoorde een gedeelte van deze plaats aan het klooster der Dominicaners, ook genoemd „Predicairen” of „Predikheeren”. De Kloosterkerk of St. Vincentiuskerk is daar nog een overblijfsel van. In 1536, onder de regeering van Karel V, werd het op zijn bevel met lindeboomen beplant en thans ziet men er een zeer breede wandellaan van breedgetakte boomen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 149