EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. T37 eenige praalvertooning. Dit belette echter niet dat deze plechtigheid werd opgeluisterd door een 40-tal flambouwen en dat er 18 rijtuigen in den stoet geteld werden. x) Nu gaan wij weder voort langs het noordelijk gedeelte van het Voorhout, voorbij de Wed. van Coenraet Wege- waert, geschutgieter, den Raadsheer Dierkens, de erfge namen van den Raadsheer van der Graeff, Philips Doublet, Heer van St. Annalandt, die zoo vermogend is dat hij 4690 gld. moet bijdragen in de belasting van den 2oosten penning, den Heer Jonckers, de Wed. en erfgenamen van den Burgemeester Willem van der Does, den Raadsheer Valensius, de Wed. van den Raadsheer de Bije, den Heer van Voorschoten, Jr. Samuel Timmermans, de Wed. van den Graaf van Hoorn, de erfgenamen van den Heer van Rijswijck, den Heer van Amelisweert en de erfgenamen van den Heer Christiaen Huygens, 2) Drossaert van Craenen- donck, verder de Vrouwe van Craenendonck en eenige kleinere huizen. Een groot stuk van dit gedeelte van het Voorhout be hoorde vroeger aan het adellijke Zeeuwsche geslacht van Borselen, dat aldaar een kasteel bezat. Later werd dit geslecht en werden op het terrein onderscheidene huizen gebouwd. Den hoek omslaande, en onzen weg vervolgende langs het zoogenaamde „Vossentuintje”, aldus genaamd naar den voormaligen eigenaar den Heer de Vos, gehuwd met Anna van der Does, door welke laatste deze tuin perceels gewijze verkocht werd, komen wij op den Dennenweg, die reeds achter de Kloosterkerk begint. 3) Aan de noordzijde wordt deze straat bewoond door den Secretaris van Slingelant, de Vrouwe van Heseleen, de Forseca, 2,e deel 136. Zie Haagsch Jaarboekje 1897. Het Huygens-huis in het Voorhout, door Th. Morren, bladz. 1x3. 3) Nu de Kazernestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 152