r EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 140 de Fonseca, tweede deel, bladz. 169. -) T. a. p. bladz. 168. Naast het huis van Buijsero, in het Korte Voorhout, staat het perceel dat in 1653 door de Wed. en erfgenamen van den Luitenant-admiraal Maerten Harpertss. Tromp verkocht is aan den bekenden edelmoedigen Israëliet Lopez Suasso, baron dJAvernas le Gras. Hiernaast zien wij het groote huis hetwelk gebouwd werd door den Luitenant-Generaal Staekenburch, die van gewoon soldaat tot dien hoogen rang is opgeklommen. Het huis draagt in de wandeling den niet zeer welluidenden naam van „Boerenzweet” verder gaan wij nog voorbij eenige andere huizen, van den Heer van den Bosch, den Heer van Werckendam en Moermont en den Heer van Soetermeer, tot wij komen op het gedeelte van het Voorhout tusschen de Houtstraat en den Korten Vijverberg. Hier zien wij de huizen van de beide Doelen, dat van de St. Joris-Confrerie, „waer men met de hantboog en de voetboog schiet” en de Sebastiaens- doelen. De eerstgenoemde is eene confrérie” van aan zienlijke heeren, de Ridders van St. Joris, waarvan het wapen, St. Joris met den Draak, boven den ingang is uitgehouwen. Deze „confrérie”, die naar men beweert door Graaf Floris V zou zijn ingesteld, i) heeft, behalve vele andere privilegiën, ook het recht van „parate executie”, haar verleend door Philips II. De maaltijden die hier eertijds bij plechtige gelegenheden werden gehouden, waren schitterend en duurden gewoonlijk twee dagen. Thans nemen de vrouwen der Ridders van St. Joris daar ook aan deel, maar de feestelijkheden duren nu korter, namelijk slechts één dag. Daarentegen verzamelen de Ridders zich weer den volgenden morgen aan een ontbijt, maar dan zonder dames. 2) Op het Voorplein, met lindeboomen beplant, kan men

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 155