143 de woning vroeger toebehoorende aan van Bruns wijk, bij wiens dood in 1585 over de rechte erfgenamen. In van den Ridder Musch, Heer van Jacob Cats. Vervolgens EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. J) Later in de dagen van de Cretzer en waarschijnlijk reeds eerder, was dit groote huis een „ordinaris”, genaamd „het gekroont groot Heeren Logement”. Op herhaald verzoek der bewoners van dit stadsgedeelte werd het schavot in 1719 afgebroken. Wanneer er echter execu- tiën moesten plaats hebben, werd het weder tijdelijk opgericht. de hoek van den Kneuterdijk en Vijverberg wordt inge nomen door het groote huis van Egmond, thans het eigendom van Philips de Zoete van Lake van Villers, Heer van Potshoeck en Zeventer. Het heeft het aanzien van een kasteel en in de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten moest het dan ook dikwerf aan den vijand het hoofd bieden. Jammer dat het schoone en ruime uitzicht dat men hier zou kunnen genieten over de Plaats, den Vijver enz. zoozeer belemmerd en vergald wordt door dat afschu welijke plekje, onzaliger gedachtenis, bekend onder den naam van het „groene zoodje”Vele stemmen, onder anderen ook van Constantijn Huygens, gingen reeds op om het te doen verwijderen, maar helaas tot heden te vergeefs. Als een gedenkteeken van dien vreeselijken Augustusdag in 1672 blijft het nog altijd zijn afschuwelijk bestaan behouden. 2) Laten wij ons echter liever omkeeren en onze blikken wenden naar den Kneuterdijk, vroeger Tournooiveld geheeten. Aan de overzijde van het groote huis van Egmont zien wij de huizen van den Heer van Amerongen, op den hoek, van Elysabeth Maria Schaep en dat van den Heer Vijgh. Het huis op den noordhoek van het Hartogstraatje maakt, evenals het daarnaast gelegen huis, een deel uit van den Hertog Erick er een proces ontstond 1636 kwam het in handen van Waasdorp, schoonzoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 158