EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 147 J) Thans de drie huizen 14, 15 en 16. 2) Thans No. ij!. 1 Nassau, na zijn terugkomst uit Brazilië. Maar dit zullen wij later meer van nabij gaan beschouwen. Langs de huizen teruggaande, zien wij naast het hoekhuis het logement van de Heeren Gedeputeerden van Dordrecht en den Briel, waarvan Juffrouw Verbies reeds jaren lang „casteleijnesse” is; eenige huizen verder het Logement van de 5 Noord-Hollandsche stedenHoorn, Edam, Mon nikendam, Medemblik en Purmerend, in het huis dat zij in 1656 gekocht hebben van den Heer van Brederode. Hier bevindt zich ook het huis van den Prins van Nassau, Stadhouder van Friesland, dat van de erfgenamen van Mevrouw Cabeljau, van den President Suggeraet, van den Raadsheer Tuijningh, de erfgenamen van de Vrouwe de Viry en ook het huis bekend onder den naam van „het Hof van Culemborg”, 2) dat in 1619 door Graaf Floris II van Pallandt, Heer van Culemborg, gekocht werd van Mr. Jasper van Kinschot voor 27000 gld. Hij bewoonde dit huis tot aan zijn dood in 1639. Zijne gemalin kocht in Aug. 1647 het aan de westzijde gelegen huis van Vrouwe Geertruijt van Sypesteijn, Wed. Cornelis Snels. Bij den dood der Gravin in Nov. 1647 ging hare nalaten schap over op haar onmondigen neef, Hendrick Wolrath, graaf van Waldeck-Pyrmont en Culemborg, wiens ouders waren overleden. Wegens den nadeeligen staat van den boedel, daar Graaf Floris van Pallandt zeer schitterend en op vorstelijken voet geleefd had, moesten deze beide huizen verkocht worden. Jhr. Diederick Pauw, Ridder Heer van Terhorst, enz. werd toen eigenaar en bewoner tevens; sedert 1652 is hij Heer van Carnisse en huwde in tweeden echt met Elisabeth Musch, dochter van Jacob Cats. Zijne stiefdochter, eveneens Elisabeth Musch geheeten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 162