EENE’ WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 149 J) De Cretzer, bladz. 21. heerlijken geur der bloeiende linde, elkander de laatste nieuwtjes te vertellen van stad en land. In dezen hoogen, breedgetakten lindeboom aan de west zijde van het Binnenhof staande, die, naar men zegt, geplant is door een van de Prinsen uit het geliefd stam huis van Oranje, verzamelen zich, reeds sedert tal van jaren, dagelijks op hetzelfde uur een vier a vijfhonderd tal musschen. Deze „straatjongens” onder de vogels blijven daar dan een uurtje bijeen onder een oorverdoovend getjilp en „geschal”. Hunne beraadslagingen eindigen niet altijd in der minnedoch na veel over- en weer- gefladder, gepik en geschreeuw, vliegen zij weldra weder allen te gelijk weg om den volgenden dag dezelfde ver- tooning te beginnen. Boven de Stadhouderspoort bevinden zich, zoover de galerijen zich van het noorden tot het zuiden uitstrekken, de vertrekken van den Stadhouder. Aan de noordzijde, uitkomende op den vijver, in den hoek, zijn de Finantie-kamers van Holland. Een weinig verder, steeds aan de noordzijde, in het midden van de galerij, gaat men een trap op naar de vergaderzaal der Staten van Holland en West-Friesland en de zoogenaamde „vertrek-camer”. Deze kamer is voorzien van schoone schilderijen en tapijten, welke „tapitserijen” zoo schoon met „de naaide” zijn uitgevoerd dat men twijfelen zou of het „naait” of schilderwerk is. Onder deze zaal bevindt zich de vergaderzaal van de Raden van Staten en iets verderop zien wij de Fransche Kerk, vroeger de Hofkapel van de Graven van Holland, gesticht ter eere van de Maagd Maria, met een grafkelder daaronder, waarin verscheidene Graven en Gravinnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 164