r EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 150 de Cretzer, bladz. 24. Ridderlijke plechtig- 5 roeden breed, zeer Van Holland en andere hooggeplaatste personen werden begraven. Ook Johan van Oldenbarnevelt werd hier bijgezet. Daarnaast, aan de oostzijde, klimt men in een binnen poort de trap op naar de vergaderzaal van de Staten- Generaal, waar deze Heeren dagelijks te zameh komen en ook gehoor verleenen aan de vreemde gezanten. Daarnevens zijn de vergaderzalen van den Raad en het Leenhof van Brabant, den Raad van State en de Generaliteits-rekenkamer. Ook bevinden zich nog binnen de poorten van het Hofde Raadskamers van de Hoven van Justitie van Holland en Zeeland, enz. Het Hof van Holland heeft zijn „pleitrolle” en raad kamer achter „de Groote Zaal”, in het oude woonvertrek der Graven van Holland. De groote zaal, gebouwd door Floris V, diende in den tijd der Grafelijke Regeering tot het houden van groote feesten en heden. Zij is io1^ roeden lang en hoog opgetrokken, terwijl de kap 5 '/2 roeden diep is. Hoewel deze zaal zulke groote afmetingen heeft, is zij zonder balken te zamen gesteld, en naar men zegt van zoodanig hout gebouwd, waar zich geen spinnekoppen kunnen zetten, „noch haar rag aan ’t selve hout vast hechten”. „Doch datselve willen wij voor geen constante waarheijt debiteeren, maar zulks aan het goede geloof van de menschen overlaten”. x) Thans strekt deze zaal tot publieke wandelplaats, en is van boven en rondom geheel behangen met alle mogelijke vaandels, vlaggen en wimpels die op den vijand zijn ver overd, in alle oorlogen, zoowel te water als te land, sedert de afzwering van den Koning van Spanje. Zij is ook bezet met verschillende winkeltjes of liever uitstallingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 165