i5i Nu Ministerie van Binnenlandsche zaken. 2) Later bewoond door den Graaf van Albemarle, nu Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 3) Nu Hotel „de Twee Steden. 4) Nu Besognekamer. EENE WANDELING DOOR 's-GRAVENHAGE. van boekverkoopers en ook van andere kramers. Vroeger had men hier ook vleeschkraampjes, die echter gelukkig daar nu niet meer te vinden zijn. Al wandelende, kijkende en naar wij voor de winkeliers hopen, ook somtijds koopende, kan men dus het nuttige met het aangename verbinden, onder het genot van de herinnering aan de glorie onzer wapenen. Ook worden aan de trap de vreemde Gezanten ontvangen, die tot eene eerste audiëntie bij de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal worden toegelaten en die door de groote zaal, naar de vergaderzaal dezer Heeren worden geleid. Op het Binnenhof ziet men nog, behalve de „Kasteleijnije van den Hove van Holland”, r) de Munt-kamer van de Generaliteit, „de Staten-Druckerije”, waar thans Jacobus Scheltus, ,,’s lants-drucker” aan het hoofd staat, de ver schillende Griffiën, de Secretariën enz. en verder nog de woningen van eenige beambten. Den Hofsingel omloopende, langs verschillende woon huizen van advocaten, notarissen, beambten enz., wier bezigheden het wenschelijk maken in de onmiddellijke nabijheid van het Hof te wonen, komen wij weer op het Buitenhof. Hier op den hoek zien wij een groot huis met een tuin daarvoor, 2) het huis van den Heer van Ellemeet en het Logement van de Heeren Gedeputeerden van Alkmaar en Enkhuizen 3) en dat van de Stad Leiden, 4) dat op ii Mei 1639 door deze stad gekocht is van den Heer Schrassert en echtgenoote voor 17400 gld. als koopprijs, 200 gld. als eene „vereeringe” aan de voorkinderen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 166