EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 152 I de huisvrouw en 780 gid. voor eenige meubelen, tapijten en „gouden leeren”, waarmede de eetkamer behangen is. Boven den schoorsteen is een schilderij, voorstellende „de Liefde”. Ook hangen daar „de Wetten der XII tafelen”, of tafelwetten door den Heer Burgersdijk voor de Leidsche Gedeputeerden vervaardigd. Het huis van den alhier verblijf houdende afgevaardigde ligt daarnaast en het huis, vroeger „de Diefsteen” of gevangenis, thans het eigendom van de familie Doudijns, staat daarnevens. Voorts gaan wij langs de post van de ruiterwacht, waarvan Van der Does in zijne berijmde beschrijving van de hofstad zegt „Hier is de ruiterwacht, en hier werd alle dagen. „Bij Somertijdt, wanneer ’t vijfl' uijren is geslagen, „Bij Winter, als de kloek drie uijren heeft geseijt, „Een bende ruijteren, seer heerlijck opgeleijt”. Aan deze zijde bevindt zich eveneens de pikeurschuur van zijne Hoogheid den Prins van Oranje, met een stal van „uijtgelesene paerden”. De kaatsbaan, die eveneens ter dezer plaatse is gelegen, wordt gebruikt tot het geven van tooneelvoorstellingen. In de laatste 16 jaren is daar echter, zooals wij reeds zeiden geen sprake van geweest, ten gevolge van den treurigen toestand van ons vaderland, door de zoo snel op elkander volgende oorlogen. In 1657 werd er toestemming verleend om voorstellingen te mogen geven, aan een Fransch tooneelgezelschap, hoogst waarschijnlijk in deze kaatsbaan, waar toen een loods werd opgeslagen. De eerste loge aan de rechterzijde was bestemd voor de Koningin van Bohemen, waarnaast de Fransche Am bassadeur de zijne deed inrichten. Daartegenover was de loge van de Prinses-Roijaal, Wed. van den Stadhouder Willem II, die den Spaanschen gezant tot buurman had. Goudleeren behangsels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 167