EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. J54 Luneburg. t) Dit gebruik is in stand gebleven tot onder de regeering van den Stadhouder Willem V. 2) Nu „het Groot Keijsershof.” 3) Zie de Fonseca, deel I, bladz. 199. Later bewoond door den Hertog van aan de westzijde van het noordelijkst groot huis, 2) dat, zooals wij bemerken, afschieten, die vóór zijn huis worden opgesteld. In de dagen namenlijk die het veelbewogen jaar 1672 vooraf gingen, hielp hij de Oranjegezinden door, bij geheime samenkomsten, die in het daarnaastgelegen huis gehouden werden, dezen een doortocht te verleenen door zijn winkel, ten einde aldus de aandacht der andere partij af te leiden. 1) Links van dit huis zien wij nog een grooten stal van den Stadhouder en verder, voorbij het Halstraatje, eenige winkelhuizen en „ordinarissen”. In den hoek gedeelte, staat een in den voorgevel versierd is met twee groote beelden in nissen geplaatst, Hercules en Flora voorstellende. Deze woning behoort aan den bekenden schilder Willem Doudijns, zoon van den Burgemeester van dien naam en verder op bevindt zich het Valkhuis van den Stadhouder met een uitgang op de Plaats. Aan de -Zuidzijde van het Buitenhof staat ook nog de vorstelijke manége, waar in 1668 het sluiten van den vrede tusschen onze Republiek en Groot-Brittanië werd gevierd met een groot „ballet”, gegeven door den jeugdigen Prins van Oranje, nu onzen Stadhouder Willem III. 3) Het was een schittrend feest dat om 8 uur aanving en tot den volgenden morgen 6 uur duurde. De Prins en vele andere aanzienlijken stelden mytholo gische personen voor en hielden toepasselijke voordrachten. Het groot gebouw op den hoek, aan de noord-oostzijde, is het huis van de Gravin de Noijelles, 4) en wanneer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 169