i6o r t Na den dood van den Prins op 20 December 1679, kwam dit huis in handen van de erfgenamen van Gerrit Maes, solliciteur- militair, die er een hypotheek op had van 134.000 gld. Later werd het gebruikt om vreemde gezanten te huisvesten; het brandde even na het vertrek van den Hertog van Marlborough in 1707 geheel uit, waarbij schatten van kunst verloren gingen. Zie van Stockum, ’s Gravenhage in den loop der tijden, 2de deel, bladz. 115. EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. den daarachter gelegen tuin gaande, groot vierkant gebouw, geheel van tusschen 1633— 1640 gebouwd van Nassau, Gouverneur van ruime voorplaats en een zware en munt uit, zoowel in- als uitwendig, door degelijke pracht en geriefelijkheid. Jammer dat de Heer van Zuij- lichem deze heerlijke woonplaats eerst heeft kunnen be trekken toen de grootste vreugde uit zijn leven was verdwenen, door den dood zijner geliefde gade, zijne „sterre”. Langs dit huis en komen wij aan een hardsteen opgetrokken, en door Prins Johan Maurits van Nassau, Gouverneur Brazilië. Het heeft, zooals wij zien, een en is omringd door stevige muren steenen poort. Van binnen zijn de beschotten, zolderingen, trappen enz. van de fijnste, uitheemsche houtsoorten vervaardigd en ziet men de schoonste meubelen en schilderijen. Aan den overkant der straat, grenzende aan den tuin van den heer Huijgens, is een sierlijke tuin met koepel, grot werk enz., die, opdat men de straat niet behoeft over te steken, door een onderaardschen gang is te bereiken. Langs dit gebouw verder wandelende, komen wij op den Korten Vijverberg. Hier zien wij een rij prachtige huizen, in de eerste helft dezer eeuw opgericht, o.a. van den kapitein van Nispen, den bewindhebber der Oost-Indische Compagnie Ten Hoven, den President Fagel, den Commis de Graeff, de erfgenamen van den President Pauw, Heer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 175