EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 164 Deze haven loopt recht uit en evenwijdig met het Spui tot in de Singelgracht. Wij willen haar echter niet verder opwandelen, maar slechts mededeelen, dat deze gracht onder anderen aan de westzijde wordt Nieupoort, de erfgenamen van Mevrouw Graswinckel, de heeren van Lier, den Raad van Staten van Braeckel, den Kolonel van Steelandt, den Raadsheer Pots, en anderen. Wij gaan dezen fraaien met boomen beplanten Burgwal echter niet op, maar komen, den hoek omslaande, in de Korte- of Cromme Poten, waar wij aan de zuidzijde de huizen vinden van Herman Perinne, de Wed. van Ferdinand Molckman, Melchior Ditmeijer, „pistoolmaecker”, Jan de Haes, „spoormaecker”, den Notaris Beeckman, den Chirur gijn de Cocq en den Advocaat Verhaer. Nu moeten wij weder een hoek omslaan om in de Korte Houtstraat te komen, waar wij verscheidene groote en kleine winkelhuizen, heerenhuizen en herbergen voorbij gaan. Daar wonen de erfgenamen van Pierre Michelet, Dr. Blanckendael, Jan Hernier de Merval en de wed. van den smid Samuel Pieterss. Over de nog niet lang geleden gedempte Kalvermarkt, waar wij de huizen opmerken bewoond door Samuel Favon, Pieter Tamme en de erfgenamen van den Notaris Schoonderwoert, komen wij aan de „Kickvorschbrugge” en kunnen nu een blik werpen op de Nieuwe Haven. Zooals de naam reeds aanduidt, is dit een nieuw gemaakte vaart, die in 1660 werd gedolven, en vroeger den naam droeg van „de gracht achter ’s Haechs erf.” Van der Does maakte er het volgende gedichtje op Aen ’t Zuijden gaet men door de Houtstraet naer de Haven „Die nu onlangs is gemaeckt ende gegraven. „Een gracht die aen den Haech zooveel verversing geeft, „Dat men bij somertijdt nooit stinckend water heeft”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 179