i75 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. er in deze stad slechts J) Sedert 1716 echter werd aldaar niet meer begraven en kocht de „Societeyt” tot dit doel een terrein, uitkomende op den Noordwal, genaamd: „het Ledig erf.” Deze begraafplaats heeft echter reeds lang opgehouden te bestaan en op de plaats daarvan is nu een straat en school. de westzijde van het van den Controleur van Willem Janss. was daarin begrepen, zoowel de grond als de preekstoel, banken, stoelen, enz. De eerste steen werd gelegd door Reijnier Pauw, President van den Hoogen Raad, die daar ook naar zijne begeerte in 1676 begraven werd. ,Zooals wij reeds zeiden heeft Pieter Post deze kerkgebouwd, die de eigenaardigheid bezit door geen enkele pilaar ge steund te worden. De gebroeders de Witt werden in deze kerk in alle stilte begraven even als de geleerde Baruch, (later Benedictus) Spinoza en rondom de kerk, die met een hek van de straat is afgescheiden, bevindt zich een kerkhof. Voorbij de kerk, eveneens aan Spui, komen wij langs de Wed. Noorwits, de erfgenamen van de Wed. Groenewegen, Severijn van Oosterwijck, de erfgenamen van Barthelomeus Monsoij, enz. Het gedeelte dat wij nu gaan betreden was in vroegeren tijd het middenpunt van de Haagsche lakenbereiding, destijds eene bloeiende industrie. De lakenwevers, volders enz. bewoonden voornamelijk de Gedempte- of Lange- gracht of laan en de Volders-gracht, die later na het dempen de Gevolde-gracht werd genoemd. De plaats waar zij gewoonlijk bijeenkwamen om hunne gemeen schappelijke belangen te bespreken is Weversplaats ge- heeten en bevindt zich daar waar de Venestraat, Spuistraat, Wagestraat en Vlamingstraat op een punt uitloopen. Even als in Leiden werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 191