178 Gorinchem, EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Michiel Vrolyck, de Wed. en erfgenamen van Dr. d’Assigny en de erfgenamen van den Kolonel van Meteren, de Wed. van den Chirurgijn Verhaer, de kinderen van Dr. Romph, den Adv. Johan van Tongeren, den Griffier Cauw, de familie Hessel, den Adv. Willeboort Hanneman, Jacob Hailing, Monsieur Jean Lacote, Herbrant Sas, Mevrouw van den Honaert van Puttershoek, den Secretaris de Veer, benevens het huis genaamd „het Wapen vanVenetië”, waarvan Gedeon Pudock, „geseijt” Breton in 1678 eigenaar is geworden. Ook hebben hier de Gedeputeerden van Schiedam en Schoonhoven hun logement. Den hoek omslaande, zijn wij in de Wagenstraat, eertijds het Zuideinde genaamd. Deze straat inloopende, zien wij aan de oostzijde al dadelijk groote, particuliere huizen, afgewisseld met winkels. Hier wonen Jan Engel, bakker, de erfgenamen van Andries Ramp in „t Aecker”, Stefanus de Rouw, chirurgijn, Arent van Bleyswyck en de Kolonel Merjack. Iets verder valt ons oog op het huis genaamd „de Dondercloot” van Francois Caron, die eerst eene hooge betrekking bekleed hebbende bij de Oost-Indische Compagnie, later in Franschen dienst is overgegaan. Hij was, zooals wij reeds zeiden, gehuwd met eene dochter van den Raadsheer Boudaen. Iets verder wonen de kinderen van Mr. Johan de Groot, den Pensionaris van der Houck, den heer Petrus Schats en Dr. Cornells Stalpert van de Wiele. De Wagen- of St. Anthonisbrug overgaande, zien wij nog de huizen van Pieter van der Clos, den Advocaat Breur, de Wed. van Cornells Meebeecq Cruijwagen, de erfgenamen van Johannes van Maerle en anderen en een weinig verder tuinen en bleekerijen. Dit groote stuk land o. a. behoort aan de kinderen van den Kapitein Orleans. Teruggaande komen wij weder bij de Wagenbrug. Ruim een jaar geleden had hier een treurig voorval plaats. Eenige jongelieden, onder wie de omstreeks twee-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 194