EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 182 1) Nu Groote Markt. 2) Volgens een kaartje van 1681 ook wel genoemd de Heilige Geest of' Groenmarktsburgwal. 3) In 1760 werd deze kerk nagenoeg geheel afgebroken en op hetzelfde terrein, waarbij nog de grond van naburige huizen gevoegd werd, een groot en fraai gebouw gezet, waarvan het Voorbij de Raamstraat loopen wij verder, steeds de zuidzijde van de Vlamingstraat volgende, langs de Wed. -van den Raadsheer Stas, den heer Leonardt de Casem- broot, den Solliciteur van Hattem en anderen en komen zoo aan de Groenmarkt. Hier links omslaande wandelen wij langs de oostzijde voorbij de huizen van Jan Coenen, wijnkooper, Mevrouw van de Poll, Leonard Haesbrouck enz. tot aan den Lutherschen Burgwal. Op dit gedeelte van dezen Burgwal 2) staat de kerk van de belijders der Augsburgsche confessie, die in 1620 is gebouwd tusschen de Boeckhorststraat en deze kade, toen Sustersloot genaamd, op den grond, toebehoord hebbende aan het St. ElisabethJs-klooster. Vroeger verzamelden zich de leden dezer gemeente in particuliere woningen, het allereerst in de Pooten, toen in de Raamstraat, later in een huis aan de noordzijde van de Spuistraat, ge naamd „de Lombard” en eindelijk in 1620 in het Noord- einde, in het vijfde huis van de Molenstraat af, genaamd „het Vergulde Houffijzer.” Door het langdurig verblijf van verscheidene Duitsche Vorsten, die met een groot gevolg zich in ’s Gravenhage vestigden, moest deze kerk weldra dubbel zoo groot worden gemaaktzij bestaat nu uit een gebouw met twee daken, van binnen gestut door vier pilaren. Beurtelings wordt er in het Hollandsch en in het Duitsch gepredikt en in 1648 werd zij voorzien van een fraai orgel. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 198