183 der Geschiedenis EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Ook wordt deze Burgwal bewoond door den tegen- woordigen Lutherschen Predikant Schelhammer, sedert 1645 „bedienaar des Goddelicken Woorts” alhier, Mevrouw Croock, de Wed. van den Schepen Couwenburch van Belois, de familie Soutelande, den Apothecaris Abraham van Wouw, enz. Van den Burgwal komen wij op de Paviljoensgracht, waar wij de huizen zien bewoond door Johan van Nispen, „Generael van de Munte”, den Rentmeester Coomans, de erfgenamen van den Solliciteur Expaludi, Hen drick van Spijck enz. Bij dezen Hendrick van Spijck, schilder, wonende over de Heijlige-geesthuizen, bracht de beroemde wijsgeer Spinoza zijne laatste levensjaren, van 1671 1677, door; hij werd van hier uit begraven inde Nieuwe Kerk, i) Aan het eind dezer gracht, tegenover de Veerkade, staan de zoogenaamde Heilige Geesthuizen, in 1616 ge sticht door de Heilige Geestmeesters. Dit hofje bestaat uit 36 huisjes en is bestemd voor oude weduwen of ongehuwde vrouwen, die er vrije woning genieten, be nevens brandstoffen en een wekelijksche geldelijke toelage. Van de Molstraat, die wij aan weerszijden van de Paviljoensgracht zien, valt niets bijzonders op te merken. Wij keeren liever op onze schreden terug en slaan de Herderstraat in. Aan de zuidzijde zien wij de woning van Janneke Cool, den Raadsheer Kan, de Wed. van Pieter Bonjours en de Wed. en erfgenamen van den Burgemeester Splinter. orgel een van de beste van ’s Gravenhage genoemd wordt. Er wordt een marmeren gedenksteen in gevonden voor den Generaal der Vereenigde Nederlanden C. W. Sparre en ook voor Ds. Schelhammer, Luthersch Predikant. Zie de mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van ’s Gravenhage, nieuwe uitgave, bladz. 108.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 199