i85 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. huizen zien, onder anderen van den Commis Lens, de Wed. van den Luitenant Ruijchrock en den Adv. Hooft, Willem van Belle, Willem Breder, in de „Groene Schoen”, de Wed. en erfgenamen van Francois van Rentergem, Juffrouw Bacx en ook nog van den Heer de Guine, Sanderina Groenhout, den Advocaat Kuffelaer, de Wed. Aquilius, de erfgenamen Verbrugge, den Advocaat Houtuijn, enz. Aan het einde dezer straat ligt de Prinsegracht. In zijne beschrijving van ’s Gravenhage zegt van der Does van deze gracht, die men wel eens „het achtste wonder der wereld” heeft genoemd Het is dan ook waarlijk wel de fraaiste gracht van ’s Gravenhage. Zij werd aldus genoemd naar Prins Frederik Hendrik en strekt zich uit van de Groenmarkt tot aan den Westsingel. De Prinsegracht, nu beplant met linde- boomen en aan beide zijden bebouwd met deftige hoeren huizen, is gegraven in 1642 of 1643. „Maar is ’t u meer gemack of dienstiger te varen, „Vermits gij sijt gelaen met zuivel of met waren, „Die ’t vette Westlandt geeft, soo vaert gij oock rechtuijt, „Totdat gij aen den Haegh komt en van selver stuijt. „Hier moet gij ’t voertuijg dan ter rechter handt wat draeijen, „Tot d’ eerste brug, daer gij het weder in moet swaeijen, „En daermee sijt gij in die Princelijcke gracht, „Soo ongemeen in werck, soo kostelijck in pracht. „Dit is de schoonste Gracht, die iemant aen kan schouwen, „Van Water en Geboomt, van Bruggens, van Gebouwen. „Die niet zou wijcken voor een gragt van d’Amstelstadt, „Indien zij was volmaeckt en al haer huijsen hadt. „Nu is dit heerlijck werck, half onvolmaeckt gebleven. „Ick hoop, dat menich mensch, die tijden sal beleven, „Dat het volbouwt zal zijn, en sien aen deze gragt, „Hoe dagelijks den Haech, vermeert in volck en macht”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 201