186 de Adv. Adrichem en 1) In 1682 werden de bovenzalen gebruikt door het St. Lucas- gilde. Zie van Stockum, 2de deel, bladz. 66. 1 eerst de zuidzijde volgen, gaan van den heer Isaacq van Thijen, de Hendrick van Wijck, Laurens Schats, Willem Hailing, den Baljuw de Wilde EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. Wanneer wij nu wij langs de huizen erfgenamen van de erfgenamen van enz., tot aan de Nieuwe Breestraat of Ossenmarkt. Hier willen wij even stilstaan en een blik werpen op het gebouw dat wij daar aan de overzijde opmerken. Dit groote op pijlers rustende huis op den hoek, dat wij van hier goed kunnen zien, is het Koornhuis of de Koornmarkt. Het werd opgericht in 1662. Voor dien tijd werd de Koornmarkt gehouden in de voormalige St. Nicolaas-kapel, die thans tot vleeschhal is ingericht. Op de bovenzalen houdt het koetsenmakersgilde zijne bijeenkomsten. d) Op hetzelfde gedeelte zien wij ook de huizen van den Raadsheer Gooi, den Burgemeester Johan Dedel, de erfgenamen van den Secretaris Laporte, Jhr. Jan Terlong, Willem Schuijlenburgh en anderen. Na deze afwijking nemen wij een kijkje in de Nieuwe Breestraat, aan onze linkerhand gelegen en ook wel Ossenmarkt geheeten, die, zooals wij zien, slechts gedeeltelijk bebouwd is. In het begin, aan de westzijde, staan betrekkelijk nog nieuwe huizen, o.a. van Adriaen Cley, Abraham Beens, Johan Palmer en Anna van Haes- brouck, Wed. van Jacob Cristal in „de Meermin”; en aan de oostzijde wonen Hester Lus, de Wed. van Jacob Delphius. Weder op de Prinsegracht teruggekomen volgen wij die nu, steeds aan de zuidzijde blijvende, langs de woningen van Cornelis Keijser, de Wed. en erfgenamen van den „Reeckenmeester” Meerman, Juffr. Sinapius,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 202