EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 188 langs verschil- genoemd en mag het gerust wedijveren met de meeste dergelijke hofjes in de grootste steden. Aan deze zijde der gracht gaan wij nu lende groote huizen, onder anderen die van den „vendu meester” Joris Bock, van den beroemden zeeheld Luitenant-Admiraal Jan Evertsen, den Predikant Vollen hoven, „Hertog Moerkercken, Agent van den Bosch”, den Burgemeester Johan van der Maa en den Oud-burgemeester Johan Maes. Op dit gedeelte van de gracht staat een gebouw, waar wij niet zoo gaarne bij stil staan als bij het vorige, namelijk het Spinhuis, dat zooals wij zien, tegenover de Brouwersgracht is gelegen. Het werd opgericht in 1659, daar er gaandeweg behoefte begon te ontstaan aan een werkhuis om bedelaars, landloopers enz., aan geregelden arbeid te gewennen. Ook worden hier de misdadigers opgesloten, die niet „aan den lijve”, maar enkel in hunne vrijheid gestraft worden. Deze breede straat waar wij nu aankomen is de Verckens- markt. Wij steken haar dwars over en slaan dan rechts de Laanstraat in. Vroeger noemde men deze straat de Susterstraat of Susterlaan, omdat zij behoorde tot het terrein van het St.-Elisabeth’s klooster. Het eerste gebouw van eenige beteekenis dat hier werd opgericht is de kerk der Remonstranten. Deze secte was, na vele jaren van vervolging en allerlei moeielijk- heden, er eindelijk in 1636 in geslaagd een eigen bede huis te bouwen, dat ingewijd werd door den Predikant Johannes Uijtteribogaert. De ingang van dit bedehuis valt zeer weinig in het oog, daar die bijna geheel verborgen is achter de daarvoor gelegen woonhuizen. In deze straat zien wij ook de woningen van Pieter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 204