DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. 201 leenbrief was het omschreven als: „Huyse inde Hofstede staende ende gelegen bij den Poorte van den Bosche”. Op 24 Februari 1776 werd het huis, na geallodialiseerd te zijn, eigendom van „de Leden van de Groote Sociëteit” voor eene koopsom van 26000. Tot dezen aankoop had de omstandigheid aanleiding gegeven dat de Sociëteit in het jaar 1773 op een lot in de Generaliteitsloterij eenen prijs van f 42000.ge trokken had. Welke bestemming zou aan dit bedrag gegeven worden? De Commissarissen, van oordeel dat zij niet eigen machtig in deze mochten beslissen, onderwierpen aan de stemming der leden de twee volgende vragen „Chaque Membre tirera-t-il la portion d’environ fl 200. „La somme d’environ fl42000.— fera-t-elle partie des fonds de la Société pour être employée après, a ce que les membres jugeront le plus honorable et profitable pour la Société?” De uitslag der stemming, waaraan ook door de niet in den Haag aanwezige leden, door inzending van hun antwoord, werd deelgenomen, was dat 30 leden zich verklaarden voor de verdeeling, terwijl 60 de tweede vraag bevestigend beantwoordden. Tot het laatste was dus besloten. De door de leden eigenhandig onderteekende stembriefjes zijn in het archief aanwezig. Eene niet onaardige verzameling. Aan de zeven Commissarissen werden nu tien leden toegevoegd ten einde te zamen eene Commissie te vormen die voorstellen omtrent de aan de gelden te geven be stemming zoude doen. Omtrent de vergaderingen en den arbeid dier Com missie is veel bewaard gebleven. Uit alles blijkt dat zij hare taak zeer ernstig heeft opgevat. Terstond nadat de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 218