DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. 207 connaïtre le moment oü ils pourraient Lui présenter les Règlements de la Société et la Liste de ceux qui la composent, comme aussi afin de 1’inviter a devenir Membre. „Ils ont 1’honneur de transmettre la correspondance qui a eu lieu a ce sujet, en ajoutant qu’ils ont été requs par M. Ie Préfet de la manière la plus obli- geante, qu’il leur a témoigné combien il était sen sible a cette démarche et ils osent se flatter d’obtenir l’approbation générale des membres de la Société, par rapport a la conduite qu’ils ont observe (sz'c) dans cette occasion.” De aanvaarding van het lidmaatschap door den Prefect, Baron de Stassart, heeft intusschen niet verhinderd dat de twee volgende brieven ook tot deze Sociëteit gericht zijn. In den Haag, den 8 van Bloeimaand 1811. De Maire van de stad den Haag Aan Heeren Commissarissen van de Socië teit in de Lange Houtstraat. Mijne Heeren, De Heer Perfect van het Departement der Monden van de Maas, bij deszelfs missive van den 6e" dezer lopende maand, aan mij te kennen gegeven hebbende dat Hoogstdeszelve het in stand blijven der Socië teiten ingericht tot het lezen der Journaelen ge voeglijk oordeeldemaar dat, uit hoofde er zich thans Leden in die Sociëteiten bevinden, die de Hollandsche Taal niet magtig zijn, het van belang was dat de in gebruik zijnde Reglementen zoowel in de Fransche als in de Hollandsche taal konden gelezen worden. En het diensvolgens dat ik Ulieden bij deze invitere om te zorgen dat vóór of uiterlijk op den i5en dezer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 224