209 DE HAAGSCHE CLUB IN DE HOUTSTRAAT. VI. De herdenking van het ioo-jarig bestaan der Sociëteit (in 1848) is hierboven vermeld. Nog vóórdat wederom een halve eeuw was voorbij gegaan (in 1894) deed zich de behoefte aan hervorming der Sociëteit, door uitbreiding van het aantal der leden en verhooging der contributie, gevoelen. Hiermede moest naar een ruimer lokaal gepaard gaan, daar van het huis in de Houtstraat niet raadzaam de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour des réunions des membres d’une associ ation, menie autorisée, ou pour l’exercice d'un culte, sera puni d’une amende de seize a deux cents francs, d’apres l’art. 294 du même Code. Je vous invite en conséquence, Messieurs, de me remettre sans délai, une liste de vos membres et une copie en franqais de ces statuts oü règlements. J’ai l’honneur de me nommer Le Commissaire de Police du 2e Arron dissement de Police a la Haye. (volgt de onderteekèning.) verplaatsing verbouwing scheen. In de Algemeene Vergadering van 1 October 1894, gehouden onder voorzitterschap van den President- Commissaris Jhr. Mr. J. Röell, werd het voorstel tot reorganisatie aangenomen. Aanvankelijk ging het velen leden aan het hart, het zoo fraai gelegen hoekhuis, waar de Sociëteit sinds de oprichting had gezeteld, te moeten verlaten en niet minder de Sociëteit, door groote uitbreiding van het ledental, haar karakter te zien verliezen. Maar ten slotte werd toch door de overgroote meerder heid het voorstel aangenomen. Men beoogde hiermede x4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 226