EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, CHIRURGIJNS EN APOTHEKERS IN DE i6e EEUW. In 1891 gaf Dr. R. Krul in het licht eene archief studie over Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in den ouden tijd. Schrijver geeft evenwel van hen geen volledige lijst, maar noemt ons slechts de mannen, die zich voor de wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt of wier namen toevallig voor het nageslacht zijn bewaard gebleven. Vooral uit de i6e eeuw heeft Dr. Krul slechts enkele namen te boek gesteld. Ik heb daarom getracht, wat de i6e eeuw betreft, zijne opgaven een weinig aantevullen. Een ook maar eenigszins volledige lijst te geven van de doctoren, chirurgijns en apothekers uit dien tijd is onmogelijk, omdat de gegevens daarvoor ten eenemale ontbreken. Van de apothekers vinden wij pas een geregelde opgaaf sinds 1580 in het St. Lukas-gilde boek B, waar zij ver- eenigd staan met de schilders en ververs, terwijl het Chirurgijnsgild, bekend onder den naam van de Cosmi- en Damiani-Confrerie, eerst in 1591 opgericht, ons slechts vijf leden doet kennen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 246