EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. 23 1 den Rentmeester van Noord-Holland 1471/72 het Hof van Holland 2) maken melding op andere wijze kwam. nog wel geboren van Dam fol. 158. van de galg uit het h Rekening van fol. 86vs- 2) 4e Memoriaal Jan Mr. Symon van der Sluys „raid ende medicijn van mijn genadigen Heere”. 1) Hun titel was in den regel „doctoir in medecynen” of eenvoudig „medicyn”. Den graad van doctor behaalden zij, vóór de oprichting van de Leidsche Hoogeschool, aan een buitenlandsche academie, veelal te Leuven. Het was evenwel niet altijd noodig dezen officieelen weg te bewandelen om een bekwaam geneesheer te worden. De memorialen van van iemand, die er Zekere Dirick Pietersz.nog wel geboren in de academiestad Leuven, was om zich te bekwamen in „die const van medecynen ende chirurgie” in de leer gegaan bij de zoogenaamde „Igyptenaren ofte heydenen”. Deze arme zwervers onze hedendaagsche zigeuners schenen behalve het ketellappen, waarzeggen en stelen, ook de geneeskunst te beoefenen. De regeering van de steden en dorpen was evenwel op die havelooze bende, die in grootere of kleinere kolonies hier en daar neerstreek, weinig gesteld en de Hooge Overheid vaardigde nu en dan strenge plakkaten tegen hen uit, waarbij zij op straffe land gebannen werden. Dirck Pietersz. had, toen hij voldoende op de hoogte was om de practijk te kunnen uitoefenen, de zigeuners- bende verlaten en zich gevestigd in het kwartier van Zuid-Beveland. Men had hem daar stilletjes met rust gelaten omdat hij die „conste (daar die zigeuners zeer expert in waren)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 248