233 bescheiden uit de eerste helft der Register van Crimineele Sententiën 1464—1481, fol I5VS - trouwens volstrekt niet van die dagen medi- EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. brutale klant, die hoewel geen „docteur, clerc nog latinist” zijnde (dit laatste vooral woog zwaar) zich voor een echten dokter had uitgegeven. Den lichtgeloovigen had hij in afwijking van de gewoonte camenten gegeven, bestaande uit zulke vieze bestand- deelen te onsmakelijk om op te noemen dat zij „den luyden qualijk becoomen zijn geweest”. Daar de man bovendien een „quaat en onbehoorlyk” leven leidde, begreep de Hooge Overheid terecht dat zulks niet anders kon zijn dan „tot grooten quetze ende agter- lijkheid van den ondersaten” dezer landen. Pieter kreeg dan ook weldra een vonnis. x) Voor het Hof van Holland gedaagd, werd hij veroor deeld ’s morgens naar het schavot op de Plaats geleid te worden en daar te blijven staan, met een mijter op het hoofd, totdat de klok 12 geslagen zal hebben. Verder moest hij binnen ,,’s daags sonnenschijn” den Haag en Haagambacht en binnen 2 dagen daarna het graafschap Holland ontruimen, onder verbod van daar ooit weder te keeren op straffe van zijn lijf. Had Pieter dezen keer zijn leven gered, zijn goederen werden evenwel verbeurd verklaard. Specialiteiten kwamen in de i6e eeuw ook al voor. Zoo vinden wij in 1561 in de Hooge Nieuwstraat wonen Mr. Heinrick Vergoer, die zeer bekwaam was „omme te besien de urynen”. De zorg van de Regeering bepaalde zich niet alleen tot het straffen der bedriegers, maar zij zorgde er ook voor, dat de schamele gemeente „om Goodts wille” goed geholpen werd. Bij gebrek aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 250