236 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. J) 2- Memoriaal merkwaardig genoeg genezen te zijn wezen „van den viant van den hellen ende van Mr. Jan van Dam, pag. 19 vs. Magistraat alleen 200 pond betaalde, terwijl het overige door de drie colleges werd bekostigd. Dr. Wittendel stond als een bekwaam arts bekend. Jonkheer Arent van Dorp, die in 1600 overleed, was tijdens zijn laatste ongesteldheid ook onder zijne behan deling geweest, waarvoor Wittendel aan de erfgenamen 18 pond in rekening bracht. Hoewel, zooals wij gezien hebben, de Magistraat er voor waakte, dat de lijdende menschheid over voldoende geneeskundige hulp kon beschikken, bleven de ongelukkige zielszieken niet alleen zonder eenig geneeskundig toezicht, maar werden zij als misdadigers van de ergste soort in de kerkers opgesloten. Elisabeth Claesdochter „crancksinnich geworden ofte anders vanden bosen viant vander hellen beseten zijnde” had in 1539 haar man in zijn slaap met een bijl doodgeslagen. Bij sententie van het Hof van Holland werd zij ver oordeeld „tot eeuwigen dagen in gevangenisse geketent ende versekert te worden, zulcx dat zij haer zelven ofte yemant anders misdoen en zoude konnen”. Na vier jaren in de boeien gezeten te hebben, scheen deze patiënte en bevrijd te crancksinnicheijt”. Het vonnis werd opgeheven en het werd haar vergund verder „los, vrij, zonder boeyen ofte ketenen ter kercke te gaen, te staen, ende elders alomme daert haer goet- duncken zoude Ongelukkiger wijze verviel zij na verloop van vijf jaren weder in haar vorigen toestand en werd zij opnieuw in een „earner ofte gaeijoel” op de Gevangenpoort in ver zekerde bewaring gesteld. x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 253