240 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. voor Geertruydenberge” ontving De Quaertelaer; die toen een der meest gezochte chirurgen van den Haag schijnt geweest te zijn, in 1589 slechts 37 pond. Het Hof van Holland had reeds in 1537 Mr. Heyndrick van Spiers aangesteld „omme de gevangens upte Voer- poerte te scheeren ende te cureren” op een wedde van 12 ponden. 2) In 1552 werd een nieuw contract met hem gesloten en zijn salaris gebracht op 20 pond. Verder werd er uitdrukkelijk in bepaald dat hij onder zijne behandeling moest nemen al de gevangenen, die op de Gevangenpoort „gelogeert” waren „van wat siecten, zeerichheyt ofte gebreecken zyluyden gebrekelick zullen zijn; ende dat in zulcker naersticheyt ende diligentie als hij doen zoude eenen anderen, die hem van dage te dage betaelde, sonder dat denzelfden Mr. Hendrick yet meer zal mogen eysschen ter cause van eene groote ofte extraordinaris cure dien hij ande zelfde gevangens gedaen sal hebben.” 3) Het volgende jaar werd Mr. Barthout Lievensz in zijn plaats benoemd. Toen in 1557 de pest den Haag teisterde was hem als assistent toegevoegd Mr. Aernt Symonszoon, die hem het volgende jaar als chirurgijn van het Hof opvolgde. Bij het uitbreken van de pest was ook door schout en schepenen van den Haag een pestmeester en stads chirurgijn aangesteld. 4) Mr. Willem Jacobsz. Spierincxhouck werd den ïöen No vember 1557 als zoodanig voor een jaar benoemd, en wel op de navolgende voorwaarden Tresoriersrekening. Rijksarchief, p. 154. 2) 2e Memoriaal Jacob de Jonge, p. 131. 3) 3= Memoriaal Jacob de Jonge, p. 2i9vs- 4) Origineel Accoord op het Gemeentearchief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 257