244 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. een salaris van 48 ponden Tresoriersrekening van den Haag 1587 p. 155 e.v. Rijks- archief. Hendrick van Moerbeeck op ’s jaars. Voor de oprichting van het Gasthuis waren de zieke of gehuisveste soldaten meermalen in de kost gedaan bij „Maerten Adriaensz.,” bewaarder van ’t Pesthuis”. Voor het onderhoud werd hem dan 30 a 36 schellingen per week toegelegd. l) In 1593 werd Mr. Bartholomeus Hamel tot „stedemeester” aangesteld op een tractement van 80 ponden ’s jaars, terwijl dit in 1595 reeds werd gebracht op 144 pond. Het salaris was in die jaren dus aanzienlijk vermeerderd. De Hooge Regeeringscolleges en den Prins van Oranje hielden er ook een eigen chirurg op na. Mr. Adriaen van de Spiegel wordt o.a. in 1593 genoemd chirurgijn „van Sijne Excellentie graaf Maurits, de heeren Staten Generaal en van de Raden van State”. Bij doctoren en chirurgijns behoort nog een derde catagorie van menschen, die zonder eenige pretentie van wetenschappelijk te willen zijn, zich toch aan die Heeren na verwant voelen. Het zijn de vroedvrouwen. Een vroedvrouw van het echte ouderwetsche ras, behoeft altijd volgens haar eigen getuigenis op haar terrein niet voor een medicus uit den weg te gaan. Zij voelt zich, en niet ten onrechte. Meenig wereld burger heeft zijn verschijning op dit ondermaansche aan haar te danken. En hoe geheel anders was dit vroeger in den ouden tijd toen het begrip van kieschheid meebracht dat de dames

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 261