25° 1) Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel VII, p. 335. 2) Als voren, p. 336. EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. met cruyden ende gebrande wijn op strate plach te stane”. Omtrent den prijs der medicamenten zullen de apothekers waarschijnlijk wel evenals in andere steden aan vaste bepalingen gebonden zijn geweest. De stadsapotheker van Kampen o. a. moest in 1470 zijn prijzen regelen naar zijne collega’s in Utrecht, Am sterdam, Arnhem, Zutfen of Deventer, i) Eigenaardig is het voorschrift dat de Magistraat van Kampen in dat jaar aan den stadsdokter gaf: „Hie sal geene materialia selven koecken, noch pairt off deel hebben mitten Apotheker; hie sal den siecken helpen met groener cruden ende hem die noemen, dair hie mach ende anders sal hij scriven in der stad apotheken”. Alzoo de dokter moest zooals Mr. Nanninga Uitterdijk hierbij aanteekent bij voorkeur groene levende kruiden aan de patiënten aanwijzen, die zij zelf konden zamelen kon hij dat niet, dan schreef hij een receptHieromtrent werd verder nog bepaald: „Hie sal die recepte den luden in die hant geven ende die apotheker sal sie ophangen aen een draet, off sie die lude naemaels beth behoefden in lycker saken, dat men die vinden mochte nae older gewoenten”. 2) Nadere bijzonderheden omtrent Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers uit de i6de eeuw heb ik niet aangeteekend gevonden. De stof is evenwel door mij niet uitgeput. Ik houd mij overtuigd wanneer de registers van civiele vonnissen, de registers der dingtalen, de rekeningen van den Rentmeester van Noord-Holland en andere bronnen voor de geschiedenis van den Haag, zouden worden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 267