256 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. den J) 4e Memoriaal van Jan van Dam, p. 126. 1580 door zijn erfgenamen wordt verkocht. Tr. p. 77. Zijn dochter Jannetgen Lenaerts huwt Jan Jansz. van der Mije. Mr. Arent van Jutfaes Symonsz., vroedschap van Haag 1578 en 1579, schepen van den Haag 1579—1584, kerkmeester van de St. Jacobskerk 1580. Gehuwd met Maritgen Lourisdr. (overleden Dec. 1581). Hij koopt in 1581 een huis in de Jan Hendrikstraat. Hij woont o. a. in dat jaar aan de w.z. van de Hoogstraat. Tr. p. 76 vs. en in 1597 in de Molenstraat. Tr. p. 190 vs. Mr. Barthout Lievensz., ontvangt den 6"" Sept. 1553 commissie „om de gevangens van de Voorpoorte te scheeren ende cureren” in de plaats van Mr. Henrick van Spiers, op een „wedde” van 20 Carolus gulden. x) Hij woont o.a. in 1560 aan de o.z. van de Hoogstraat in „den gouden Pot”. Tr. p. 3. Zijn dochter Baertgen was in 1570 zuster in het St. Elizabethgasthuis. Tr. 1573, p. no. Mr. Cornells van der Maze, gehuwd met Kathrijne Jansdr. In 1564 verkoopt hij het huis waarin hij woont, gelegen aan de z.z. van de Lapstraat. Tr. p. 106 vs. en 126VS. Mr Claes Moelenijsser in de Nieuwstraat. Was in 1578 overleden. Tr. p. 125. Mr. Heijnrick van Moerbeeck (of Muerbeeck) Michielsz. Chirurgijn in ’t Engelsche gasthuis. Hij was o.a. van 1581 1584 schout van Rijswijk, van 1576—1587 vroedschap, in 1584 en 1586 schepen van den Haag en in 1584 gasthuismeester van het St. Nicolaasgasthuis. Gehuwd met Sophia Wieland (in de wandeling Fijtgen Loysdr. genoemd), dochter van Loys Wieland en Dignum Vossen, in eerste huwelijk gehuwd geweest met den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 273