258 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. Mr. Jacob van Ouwen, „surgijn”, woont in 1512 aan de oostzijde van de Veenestraat. Zijn zoon Jan van Ouwen Jacobsz. was van 1563 1570 schepen van den Haag. Mr. Jan van Ouwen Jansz., chirurgijn en barbier. Woont o.a. in 1538 en 1560 aan de Zuidzijde van de Plaats naast Gorinchem. Tr. 1538, p. 12 en 1560, p. 42 vs. Jan Pictersz., gehuwd met Lijnken Danielsdr. Tr. o.a. 1564, p. H2VS. Mr. Cornells Ouartelaer, barbier, gehuwd met Maritgen Gerritsdr. Zij was in 1563 weduwe. Tr. p. 98. Hij had twee zoons: ie. Cornelis Ouartelaer „cleermaecker” en in 1593 o.a. „sieckmeester van ’t arme sieckhuys”. Tr. p. 199. 1595, p. 74. 2". Mr. Aernt Ouartelaer (volgt). Mr. Aernt Ouartelaer, gehuwd met Sophia Wieland. (Zij compareert in 1575 als weduwe en was in 1577 hertrouwd met Mr. Heynrick van Muerbeeck, chirurgijn. Zie pag. 256). Tr. 1577, p. 56. Een zoon Jan Ouartelaer (volgt). Mr. Jan Ouartelaer, in 1591 hoofdman en medeoprichter van het Chirurgijnsgild. -) Vroedschap van den Haag 1594—1608, daarna schepen en burgemeester. Woont o.a. in 1593 op de Markt. Tr. p. 169. Nicolaes Ruffijn, afkomstig uit Brussel. Einde lóeeeuw. 3) Mr. Adriaen van de Spiegel, „chirurgijn van sijn Excel lentie graaf Mourits ende der heeren Staten Generaal en van de Raden van State.” Afkomstig uit Brabant. Huwt ie. metUit dit huwelijk twee kinderen: Adriaan (die o.a. in 1603 in Italië was „omme sijne promotie te halen ende practiserende” [als chirurgijn.] 4) i) Hofboek p. 89. s) Dr. Krul, Haagsche doctoren, p. 64. Zie 00k Tresoriers- rekening 1590/91, p. 126 vs. Rijksarchief. 3) Zie Nassausch-Domeinarchief, fol. 1275, no. 6. portef. 4) Als voren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 275