2Ó2 EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. Jan Harry „apteecker in de Guide Aernt in de Hoog straat” w.z. Tr. 1539, p. 50. Andries ’t Hofflant, zoon van Joost’t Hofflant Andriesz. kleermaker en Catharina Lambertsd1'. (overleden in 1583). Gehuwd met een dochter van den apotheker Huych Jacobsz. de Bye. Vroedschap 1582 1588 „foriermeester van den Haag”. Andries ’t Hofflant, die niet onbemiddeld schijnt geweest te zijn, wordt herhaaldelijk in de Transportregisters ge noemd, nu eens als kooper dan weer als verkooper, o. a. kocht hij in 1585 een huis in ?t Zuideinde, en in’t zelfde jaar „een tuin en vier raemen int gemeijn raem van den Haege”. Tr. p. 66 vs. en 90 vs. Het volgende jaar kocht hij van zijn broer Jacob en zijn zuster, gehuwd met Aernt Claesz., twee vierde parten van het huis genaamd „de vergulde Olyphant” aan de o.z. van de Hoogstraat waarin zijn vader gewoond had en waarvan hij het derde vierde part reeds in 1584 van zijn broer Isack gekocht had. Tr. 1586, p. 40 vs. en 109. Hij bewoonde dit huis tot 1588 toen hij het wederom verkocht. In den verkoop was begrepen „alle huysraet in dezelve huysinghe hem com parant toebehorende is, uytgesondert een tavoreel twelck is hangende in ’t voorhuis”. Tr. p. 12. Van zijn vier schoonzusters kocht hij in dat jaar het huis de Bijekorff, waarin zijn schoonvader gewoond had en dat hij twee jaren later wederom van de hand deed. Voor 1584 bewoonde hij het huis genaamd ’t Berckenrijs aan de w.z. van de Hoogstraat, terwijl hij nog een huis in ’t Noordeinde had bezeten, dat „door het schansen van den Haag was geruineert”. Tr. 1581, p. 12 en 1582, p. 50. Pieter Jansz. Vroedschap 1587—1600. Gehuwd met Neeltgen van der Laeck, dochter van Willem van der Tresoriersrekening 1587/88, p. 108 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 279