265 Zuidwijk 1588, p. 64. aan de w.z. van de EENIGE HAAGSCHE DOCTOREN, ENZ. Pieter Willemsz. de Vries, gehuwd in eerste huwelijk met Grietje Snouck, dochter van Mr. Adriaan Snouck Willemsz. advocaat voor ’t Hof en Marytgen Fransdr. x) 1566 1575 schepen en in 1577 vroedschap. Hij woonde o.a. in 1561 op de Plaats en had een „camerken” op het Zieke. In 1584 verkocht hij het huis genaamd „de Oude Apoteecq” gelegen in de Hoogstraat o.z. -) Tr. p. 37 vs. Hij was in 1594 reeds overleden. Jacob Jansz. (Witsant?) koopt 7 Juni 1564 het huis genaamd ,,’t Guide Vlies” aan de o.z. van de Hoogstraat voor 800 gulden. 3) Tr. p. 78 vs. Jan Jansz. Wolff woont in 1592 Papestraat. Tr. p. 171 vs. In 1596 verkoopt hij eenige erven in het Noordeinde. Tr. p. 196 en 196 vs. J) Transportboek van Wassenaar en Rijksarchief. 2) In 1574 toen de komst van de Spanjaarden in den Haag onder de inwoners een algemeene vlucht naar de naburige •ommuurde steden ten gevolge had, en de regeering zich in het oude Delft had gevestigd, was de Vries met zijn eerste huis vrouw en twee dochters eveneens naar Delft uitgeweken. Hij had zijn intrek genomen bij zijn jongste dochter Aechgen, die gehuwd was met den bakker Adriaen Snouck. Hij bleef in Delft een jaar vertoeven, terwijl zijn vrouw en beide dochters nog drie maanden langer achterbleven. Voor kostgeld bekende hij in 1582 aan zijn schoonzoon schuldig te zijn een bedrag van 100 gulden. Tr. 1582, p. 21 vs. In 1594 waren nog vijf kinderen Adriaen, Cornelis, Florentia gehuwd met Simon Adriaensz., Soetgen gehuwd met Arent de Paep engehuwd met Jan van Cats in leven, terwijl twee zoons, Willem en Dirck, benevens zijn dochter Aechgen waren overleden. Tr. 1594, p. 209. 3) Dit huis behoorde in 1578 aan Pieter Jansz. (Witsant) bakker, wiens weduwe het in 1590 verkocht aan Jacob Jansz. van der Hem, „apothecaris” te Delft. Tr. p. 104 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 282