I. HET KATHOLICISME BIJ HET BEGIN, GEDURENDE DEN LOOP EN AAN HET EINDE DER i9de EEUW. Geen volledige geschiedenis bedoelt dit opschrift; slechts een kort en vluchtig overzicht. Genoeg echter om den lezer te doen zien, dat het katholicisme van ’s Gravenhage in de afgeloopen eeuw van vooruitgang en verlichting niet stil gestaan, noch zijn licht onder de korenmaat heeft verstoken. Dat mildere staatswetten den druk van vroegere eeuwen opgeheven en de vrije ont wikkeling der katholieke kerk dus veel gemakkelijker hebben gemaakt, moet dankbaar erkend wordendat de groote uitbreiding der Residentiestad uit den aard der zaak aan de katholieke werkzaamheid ook grooter uit breiding moest geven, valt niet tegen te sprekendat niettemin, ook wanneer men met deze gunstige omstan digheden rekening houdt, de hooge vlucht, door het katholiek leven hier ter stede genomen, bewonderens- waardig blijft, zal iedereen toegeven, die de armoede van het begin dezer eeuw vergelijkt met den nog altoos toe nemenden rijkdom van kerken, scholen, gestichten en andere blijken van opgewekt leven, waarop het katholi cisme van ’s Gravenhage zich thans mag beroemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 286