270 HET KATHOLICISME, ENZ. Pastoor is de Toen deze eeuw aanving, bestonden hier slechts vier katholieke bedehuizen, die zich nog schuw en vreesachtig achter andere gebouwen verscholen hielden, door „toren spits noch geevlenpronk” de aandacht trokken en voor het meerendeel diep gebukt gingen onder den last van ouderdom en bouwvalligheid. Wie goed zocht en scherp toezag, mocht ze vinden. Zij waren: ie. de St. Jacobus- kerk in de Oude Molstraat, 2=. de statie in de Casuarie- straat, ook Frankrijkskerk genoemd, 3e. de statie der ongeschoeide Carmelieten in de Assendelftstraat, en ein delijk 4e. de kapel der Spaansche legatie, of Spanjeskerk, in het Westeinde. Als stichtingen van liefdadigheid vinden wij het Hofje van Hoogelande in de Boekhorststraat, het R.K. Arm bestuur en het R.K. Weeshuis in de Warmoezierstraat. Ziedaar alles. Uit dezen grondslag is het gebouw opgerezen, dat wij nu voor ons zien, en, hoewel ter loops, toch in al zijne deelen gaan bezichtigen. Om daarmede ordelijk voort te gaan zullen wij onze verhandeling splitsen in drie afdeelingen I. Parochiën en Kerken. II. Gestichten en Scholen. III. Vereenigingen. Afdeeling I. Parochiën en Kerken. De katholieke bevolking van Js Gravenhage is verdeeld over tien parochiën, waarvan zeven door seculiere, drie door reguliere geestelijken bediend worden. Van de reguliere parochiën behooren er twee aan de Jesuieten, een aan de Franciscanen. Op de eerste plaats komt 1. De Parochie van den H. Jacobus met hare Kerk in de Parkstraat en hare Pastorie in de Willemstraat. Deze wordt bediend door wereldgeestelijken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 287