HET KATHOLICISME, ENZ. 272 w 1788— 1820. 1820—1843. 1843—1863. 1863— 1864. 1864— 1884. 1884— 1889. 2. De Parochie van den H. Antonius en Lodewijk met hare kerk en pastorie aan de Pr incessegracht. Deze wordt bestuurd door Paters Franciscanen; als Pastoor fungeert de ZeerEerw. Fleer A. W. Schoonbeek, die in de heilige bediening wordt ter zijde gestaan door vier Kapelaans, de Eerw. Heeren B. A. Kruitwagen, J. A. J. Pluijmaekers, J. J. M. Lips en F. Ranshuysen. Het getal der parochianen bedraagt ruim 4000. aan het hoofd overdracht in het begin van 1875 plaats had, bleef de parochie het gebruik der kapel behouden, totdat de nieuwe kerk gereed zou wezen. Zoolang dit duurde, moest jaarlijks 3 pct. van de koopsom worden uitbetaald. Den 25 Sept. 1878 werd het nieuwe Godshuis, waarvan met inbegrip van terrein en pastorie ongerekend de latere uitgaven voor meubileering en versiering een half millioen is ten koste gelegd, door Mgr. P. M. Snickers geconsacreerd en voor den dienst der parochie open gesteld. Dat het zonder overdrijving tot de schoonste bouwwerken van den jongeren tijd mag gerekend worden, behoeft voor ieder, die het gezien heeft, geen verder betoog. De eigendommen, kerk, pastorie, enz., in de Oude Molstraat zijn voor de som van f 25.000 aan Mevr, de wed. Schiefbaan Hovius verkocht en door deze ten ge schenke gegeven aan het St. Willibrordus-gesticht, dat in de volgende afdeeling ter sprake zal komen. De Pastoors, die sinds het jaar 1800 dezer parochie gestaan hebben, zijn de volgende Adrianus van der Sluis van Joannes Franciscus Sem Joannes Judocus Siegfried Joannes Cornelius Knoors Joannes Jacobus Rioche Georgius Franciscus Drabbe Joannes Theod. Aug. Heijligers sinds 1889. den H. Antonius

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 289