HET KATHOLICISME, ENZ. 273 De Parochie heeft haar ontstaan te danken aan de vroegere kapel der Fransche ambassade; vandaar dat zij nog wel Frankrijks kerk wordt genoemd. Ook de tweede Patroon, de H. Lodewijk, koning van Frankrijk, wijstop dien oorsprong. Toen de revolutionnaire regeering van Frankrijk deze ambassade in 1793 ophief, werd hare kapel, toen reeds door Franciscanen bediend, voor het publiek gesloten, doch in 1795 met toestemming der kerkelijke overheid als Missiestatie heropend. De eerste Pastoor was nu de Eerw. Pater Joannes Langestraat, die in 1800 overleed en opgevolgd werd door Pastoor J. de Bitter. Deze liet naast de kerk eene pastorie bouwen, wat een groote verbetering was, daar de geestelijken dezer statie te voren ieder afzonderlijk woonden. In 1805 werd de kerk, staande op den grond der am bassade, door den Franschen gezant Lemonville onder zekere lasten en voorwaarden aan de R. K. gemeente ten geschenke gegevenechter deed zich al spoedig de behoefte gevoelen aan een beter en ruimer kerkgebouw. Nadat reeds herhaalde doch vruchtelooze stappen in die richting gedaan waren, kocht Pastoor Lochman eindelijk een ledig terrein aan de Princessegracht, dat eigendom was der Fransche ambassade. In 1841 werd de koninklijke machtiging voor den kerkbouw verleend, 13 Juni 1843 de eerste steen gelegd, en den 7 Oct. 1846 werd de nieuwe kerk door Mgr. van Wijkersloot plechtig gecon sacreerd, nadat zij reeds vroeger, in 1845, voltooid en in gebruik was genomen. Tijdens den bouw werd Pastoor Lochmans, wegens ziekelijkheid eervol ontslagen en op gevolgd door Pastoor Op den Kamp. Meerdere belangrijke bijzonderheden omtrent dit alles zijn te vinden in „Haagsch Jaarboekje 1895”, blz. 89 98 (Frankrijks kerk. L. J. J. Hageraats). Vermelding verdient nog de jongste verbouwing in 1897, waardoor kerk en pastorie onder leiding van den 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 290