274 HET KATHOLICISME, ENZ. 3- ff ff ff ff van 1795 1800 1800 1818 1818— 1845 1845 1862 1862 1875 1875-1890 1890 zeer vergroot zijn geworden. ide eeuw bestuurd gunstig bekenden architect W. B. van Liefland op doelmatige wijze verbouwd en De parochie is in den loop der 19' door de volgende pastoors Joannes Langestraat Joannes de Bitter Albertus Lochman Henr. op den Kamp Lucas Jos. Straman Wilhelm, van Berkel Adrian. Walt. Schoonbeek sinds De Parochie van de H. Theresia met hare kerk in het Westeinde en hare Pastorie in de Laan. Deze parochie is sedert 1822 in handen der Paters Jezuietende tegenwoordige Pastoor is Pater M. v. d. Hagen, die in de pastoreele werkzaamheid geholpen wordt door zes kapelaans, de Eerw. Heeren P. H. H. Stallenberg, H. B. Piel, E. H. M. Schaepman, G. M. Bonnike, C. J. F. Kallen en C. H. Schmier. Het aantal parochianen is omstreeks 5000. In het begin der eeuw werd deze kerk, toen nog kapel der Spaansche ambassade, bediend door Paters Francis canen, en als Kapelaan-Major fungeerde destijds Pater Rob. de Jonge, die echter reeds spoedig, in 1801, door Pater F. J. Raynal werd opgevolgd. Onder dezen laatste heeft de kapel van Spanje, ook Spanjeskerk genoemd, bange dagen doorleefd. Oorzaak daarvan was het vertrek der Spaansche ambassade, die haren zetel naar elders verplaatste, zoodat de kapel niet alleen hare inkomsten, maar ook de eerste en eigenlijke reden van haar bestaan t) Pater Langestraat stond hier reeds van 1768 af als Kapelaan- Major aan het hoofd der ambassade-kapel. Toen deze in 1795 tot Missiestatie verheven werd, ontving hij zijne kerkelijke benoeming tot Pastoor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 291