HET KATHOLICISME, ENZ. 277 Zie „De St.-Theresia-Kerk” Joannes Cörvers Gerardus Eisen Petrus Jac. v. d. Goorbergh Carolus Henr. Schmier Mart. Hubert, v. van 1822—1836. 1836-1876. 1876— 1882. 1882 1891. d. Hagen, sinds 1891. 4. De Parochie van den H. Willibrordus met hare Kerk en Pastorie in de van Assendelftstraat. Deze wordt bediend door wereldgeestelijken; haar Pastoor is de ZeerEerw. Heer C. Maat, die de pastoreele zorg deelt met drie Kapelaans, de Eerw. Heeren G. P. Bom, F. A. M. Lucassen en H. J. I. Wentzel. De parochie telt omstreeks 4500 parochianen. Bij den aanvang der eeuw werd zij bestuurd door paters van de Orde der Ongeschoeide Carmelieten. Pater R Maquin oefende de pastoreele bediening uit tot 1812; zijn opvolger, Pater L. Jacquinot, tot 1816. Toen kwam de statie in handen der wereldgeestelijken. Wijl de orde geene paters meer ter beschikking had, gaf Pastoor Jacquinot reeds in 1812 de statie over aan den HoogEerw. Heer Jacobus Cramer, destijds Aarts priester van Holland, die hem nog in hetzelfde jaar den Eerw. Heer Hermanus Thomas als Kapelaan ter assistentie zond. Deze werd bij het overlijden van Pastoor Jacquinot in 1816 diens opvolger en de eerste Pastoor uit de wereldgeestelijken. Daar kerk en pastorie zeer bouwvallig waren, was Pastoor Thomas er terstond op bedacht deze te ver nieuwen. Den 5 April 1821 werd de eerste steen gelegd en den 27 Dec. 1822 kon het nieuwe kerkgebouw plechtig gewijd en met de ruime pastorie in gebruik worden genomen. overlijden dat alles aan zijn vriend Flament, onder voorwaarde, dat deze die meubelen en kostbaarheden zou schenken aan Raj'nal’s opvolgers, mits deze waren van de Sociëteit van Jezus. van pater Bongaerts, bladz. 119.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 294