HET KATHOLICISME, ENZ. 279 voor schatten is, ongeveer De oprichting dateert zaal van nabijheid 30 Juli Quant, te ’s Gravenhage, als eerste Pastoor De vier nu behandelde parochiën bestonden reeds bij den aanvang dezer eeuw, maar nog onvolmaakt, hetzij als missiestatie of als gezantschapskapel. Eerst na het herstel der bisschoppelijke hiërarchie zijn zij eigenlijke parochiën met nauwkeurig omschreven grenzen geworden. Die toen gestelde grenzen zijn echter niet dezelfde ge bleven; later, bij het ontstaan van nieuwe parochiën, hebben zij weder verschillende wijzigingen ondergaan. Thans komen wij tot die parochiën, welke in den loop dezer eeuw, sommige nog zeer kort geleden zijn opgericht. 5. De Parochie van den St. Antonias, Abt (Scheveningen) met hare Kerk en Pastorie aan den Ploogen Dijk van den Scheveningschen weg. Deze parochie wordt bediend door wereldgeestelijkenPastoor is de ZeerEerw. Heer H. W. Strijthout, die geassisteerd wordt door één Kapelaan, de Eerw. Heer H. J. van de Ven. Het aantal parochianen bedraagt, voor zoover de nog al vlottende bevolking te 2000. van het jaar 1830. Een boven hel huis, genaamd „Hof van Holland”, in de van het strand, werd tot kerk ingericht, en den van genoemd jaar werd de Eerw Heer A. J. voren Kapelaan der St. Willibrorduskerk te van Scheveningen door den toenmaligen Aartspriester Banning geïnstalleerd. Omstreeks vier jaren later verrees op het terrein van „Hof van Holland” een afzonderlijke kerk, die den 25 Juni 1834 door Mgr. van Wijkersloot, Bisschop van Curium werd geconsacreerd. In 1857, toen deze kerk te klein was geworden, liet de toenmalige Pastoor, P. M Snickers, een nieuwe kerk met pastorie bouwen aan den Hoogen Dijk van den Scheveningschen weg. Dit kerkgebouw is in 1883, tijdens het bestuur van Pastoor Doorewaard, zeer veel vergroot en in den tegenwoordigen toestand gebracht,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 296