28o HET KATHOLICISME, ENZ. van Sept. Sept. Mei Febr. 1840. 1853- 1861. 1870. 1895. Juli 1830 tot Oct. Oct. 1840 Sept. 1853 Sept. 1861 Mei i onder leiding van den Rotterdamschen architect Margry; De aldus vernieuwde en vergroote kerk werd in hetzelfde jaar plechtig geconsacreerd door Mgr. P. M. Snickers, den vroegeren Pastoor, toen Bisschop van Haarlem. Als Pastoors dezer parochie hebben gefungeerd A. C Quant P. G. Schagt P. M. Snickers H. H. Peeperkorn H. Th. Doorewaard H. W. Strijthout sedert den H. Joseph met hare Kerk 1870 Maart 1895. 6. De Parochie van den H. Joseph met hare Kerk en Pastorie in de Van Limburg Stirumstraat. Deze is eene parochie der wereldgeestelijken haar Pastoor is de Zeer- Eerw. Heer A. W. Scholte en deze wordt in de pastoreele zorg ter zijde gestaan door drie Kapelaans, de Eerw. Heeren G. Buisman, C. J F. Helwig en A. Th. Hellegers. Het aantal parochianen is omtrent 8000. In 1867 werd ten behoeve der St. Willibrordusparochie, die door den uitbouw der stad eene steeds grootere uit breiding verkreeg, in de van der Duinstraat een bijkerk met aangrenzende pastorie gebouwd, die in de heugenis der katholieke Hagenaars nog altijd voortleeft als het houten kerkje in de Bocht, Deze bijkerk werd in hetzelfde jaar door den ZeerEerw. Heer G. Eisen, destijds Deken van ’s Gravenhage, gewijd en onder aanroeping van den H. Joseph voor de heilige bediening opengesteld. Omstreeks vier jaren later, Oct. 1871, werd de nieuwe St. Josephsparochie opgericht, hare grensscheiding bepaald en de bijkerk tot parochiekerk verheven. De ZeerEerw. Heer Bern, van Buuren, die reeds van den aanvang af de bijkerk als Rector bediend had, ontving nu zijne be noeming tot Pastoor dezer nieuwe parochie. In October 1885 werd hij wegens ziekelijkheid naar Rijswijk over-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 297