28i HET KATHOLICISME, ENZ. geplaatst en opgevolgd door den tegenwoordigen Pastoor, den ZeerEerw. Heer A. W. Scholte. Pastoor van Buuren overleed te Rijswijk 30 Maart 1889. Het houten kerkje zag nu zijn einde naderen. Een ruim terrein, gelegen aan de van Limburg Stirumstraat, groot 33 aren 43 cent., was reeds door Mevr, de Wed. Horrix aan de parochie geschonken en noodigde den nieuwen Pastoor uit, ten spoedigste met den bouw eener waardige parochiekerk aan te vangen. Aan de Rotterdamsche architecten, Margry en Snickers' werd dit groote werk opgedragen, plan en aanbesteding volgden, en reeds den 2 Sept. 1886 werd de eerste steen gelegd. Op 5 Mei 1888 werd de nieuwe St. Josephskerk, een waar sieraad van 5s Gravenhage, plechtig door Mgr. Bottemanne gecon- en met de aangrenzende pastorie in gebruik sacreerd genomen. In Oct. 1893 zag de hooge en slanke toren zich met drie nieuwe klokken verrijkt, wier harmonische toonen bij feestelijke gelegenheden wijd en ver over stad en omstreek weerklinken. 7. De Parochie van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen met hare kerk aan de Elandstraat en hare Pastorie in de Da Costastraat. Deze parochie behoort aan de Jezuieten. Pastoor is de ZeerEerw. Pater G. J. A. Philippens, die de zielzorg der parochie deelt met vijf kapelaans, de Eerw. Paters G. G. Th. Oosterbaan, B. II. Frank, B. I I. S. M. von Bönninghausen, F. J. A. Vermeulen en W. Th. L. Voogel. Het aantal parochianen is omstreeks 7000. In April 1877 werd hier door het kerkbestuur der St. Theresia-parochie een stuk grond aangekocht, dat toebehoorde aan H. K. H. Prinses Sophie der Nederlanden, Groothertogin van Saksen-Weimar. Dit perceel, groot 33^54 nieter, was bestemd voor den bouw eener bij kerk met pastorie, vermits de parochie van de H. Theresia

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 298