282 HET KATHOLICISME, ENZ. door den uitbouw der stad een te groote uitbreiding had gekregen en de bewoners dezer nieuwe wijk te ver van de bestaande kerk in het Westeinde verwijderd waren. In Juni van bovengenoemd jaar werd de steenen hulp kerk, thans het gebouw van den R. K. Volksbond, en in Augustus de pastorie aanbesteed. Den 8 December, dus op het eerste patroonfeest, was de kerk voltooid en werd zij plechtig ingezegend door den ZeerEerw. Heer P. J. v. d. Goorbergh, destijds Pastoor der St. Theresiakerk. De pastorie is den 17 April 1878 in gebruik genomen. Slechts enkele maanden heeft deze bouw als bijkerk der St. Theresia dienst gedaan. Reeds in het begin van Juni 1878 werd in dit stadsgedeelte een zelfstandige parochie opgericht en bijgevolg de bijkerk tot parochiekerk verheven. Deze nieuwe parochie was samengesteld uit een gedeelte der St. Theresia- en een gedeelte der St. Jacobus-parochie. De ZeerEerw. Heer H. J. H. Marijnen, kapelaan der St. Theresia, werd tot eersten Pastoor be noemd en den 9 Juni 1878 als zoodanig door den Hoog Eerw. Deken, J. J. Rioche, geïnstalleerd. Pastoor Marijnen trad den 28 Jan. 1885 af en werd opgevolgd door Pastoor P. Maas. Deze heeft den bouw der nieuwe kerk voorbereid, maar werd door zwakke gezondheid gedwongen zijn pastoraat neder te leggen en dit groote werk over te dragen aan zijn opvolger, den tegenwoordigen Pastoor G. J. A. Philippens, die den 10 Oct. 1890 het bestuur der parochie aanvaardde. Onder Pastoor Philippens werd de bouw der kerk terstond aangevangen en spoedig tot een glorievol einde gebracht. Reeds den 25 Oct. 1890 kwam de bisschoppelijke goedkeuring voor de bouwplannen,, door Pastoor Maas in gereedheid gebrachtde eerste steenlegging geschiedde op 8 Juni 1891, en den 1 Dec. 1892 werd de prachtvolle Mariakerk, een schepping van den Haagschen architect

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 299