284 HET KATHOLICISME, ENZ. Heer van Erven Dorens van zijne bediening als Kapelaan der St. Jacobskerk ontslagen en tot Pastoor dezer nieuwe parochie benoemd, in welke functie hij nog altoos werk zaam is. In dankbare herinnering blijft aan deze behoeftige werkmansparochie de naam verbonden van wijlen de HoogWelGeb. Vrouwe Douairière Jhr. Diert van Melissant- van Sonsbeek, wier liefdadige steun veel tot oprichting en onderhoud der parochie heeft bijgedragen. 9. De Parochie van O. L. V. van Goeden Raad met hare kerk en pastorie aan het Bezuidenhout. Ook deze kerk behoort aan de wereldgeestelijken; Pastoor is deHoogEerw. HoogWelGeb. Heer Mgr. Jhr. W. M. G. Wittert van Hoogland, Geheim Kamerheer van Z. H. Hij wordt in de geestelijke bediening ter zijde gestaan door twee kapelaans, de WelEerw. Heeren G. L. Buuren en H. J. C. Haver. Men telt hier ruim 2000 parochianen. Toen ook naar deze zijde de stad zich meer en meer uitbreidde, bleef het gewone gevolg niet uiteen nieuwe parochie werd noodzakelijk. Aan den tegenwoordigen Pastoor, Mgr. Wittert van Hoogland, destijds Rector aan het R. K. Weeshuis alhier, werd nu de zorgvolle taak toevertrouwd deze stichting voor te bereiden. Weldra was èen geschikt terrein langs den Bezuidenhoutschen weg gevonden en aangekocht; bouwplan en aanbesteding volgden; de eerste steen werd gelegd op 8 Sept. 1896 en spoedig verrees onder leiding van den architect Nic. Molenaar de schoone gothische kerk van O. L. V. van Goeden Raad, die met de aanhoorige gebouwen zeker een der rijkste sieraden van het rijke Bezuidenhout mag heeten. Tegen het einde van 1897 werden de grenzen der parochie bepaaldde Eerw. Heer Wittert van Hoogland ontving zijn ontslag als Rector van het R. K. Weeshuis en werd als Pastoor naar de nieuwe parochie overgeplaatst. De plechtige consecratie der kerk had plaats op 4 Juli

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 301