285 HET KATHOLICISME, ENZ. 1898, bij welke gelegenheid den Pastoor zijne benoeming tot Geheim Kamerheer van Z. H. overhandigd werd. 10. De Parochie van de H. Agnes met hare Hulpkerk en Voorloopige Pastorie aan de Beeklaan. Eene parochie der wereldgeestelijken; Pastoor is ZeerEerw. Heer W. G. F. Snickers, wien één Kapelaan, de WelEerw. Heer A. M. J. I. Binnewiertz, in de pastoreele zorg behulp zaam is. Het aantal parochianen kan nog niet met juist heid worden opgegeven; waarschijnlijk bedraagt het omstreeks 3000. Hier hebben wij tot nog toe de jongste der Haagsche parochiën, die echter, bij den nog altoos voortgaanden aangroei der stad, wel niet de jongste zal blijven. Toen ook in deze stadswijk de stichting eener nieuwe parochie niet langer moeht worden uitgesteld en reeds een terrein aan de Beeklaan voor dit doel was aangekocht, droeg de kerkelijke overheid de verdere zorg daarvoor op aan den tegenwoordigen Pastoor, destijds Professor aan het Semi narie Hageveld te Voorhout. Deze kwam den 28 Sept. 1898 naar den Haag en nam zijnen intrek in een woon huis op het aangekochte terrein, dat nog als voorloopige pastorie in gebruik is. Den 20 Dec. stelde Z.D.FI. Mgr. Bottemanne, de toekomstige parochie onder het patronaat van de H. Agnes; de aanbesteding der houten hulpkerk geschiedde den 14 Jan. 1899; de officieele oprichtingen en grensregeling der parochie den 8 Maart. Op dien datum ontving ook de ZeerEerw. Heer Snickers zijne benoeming tot Pastoor en 17 Maart werd de voltooide hulpkerk door den HoogEerw. Deken Mgr. Heyligers,. ingezegend en in gebruik genomen. Kapelaan Binnewiertz ontving zijne benoeming in April 1899. Als wetenswaardigheid dient nog vermeld te worden, dat het eerst aangekochte terrein, waarop thans de hulpkerk staat, niet de plaats is, waar binnenkort, zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 302