2ÖJ HET KATHOLICISME, ENZ. vernieuwden bloei ingegaan, die onder de tegenwoordige regenten voortdurend blijft toenemen en eene nog betere toekomst tegemoet doet zien. De eeuwenheugende geschiedenis van dit Hofje is zeer belangrijk, en overwaardig, in eene afzonderlijke bijdrage meer uitvoerig behandeld te worden. Of dit eens zal gebeuren? Wij zijn niet zonder hoop. 2. Het R.K. Weeshuis in de Warmoezierstraat en het daaraan verbonden Oude-Mannen en Vrouwenhuis in de Bleekerslaan. Dit uitgebreid liefdegesticht is opgericht in het jaar 1765 en strekte aanvankelijk, even als nu, ter opneming en verpleging van weezen en ouden van dagen. Wijl echter in vervolg van tijd het aantal weezen al meer toenam, werd in de huisvesting der oude lieden op andere wijze voorzien, en bleef dit gesticht alleen voor weezen, jongens en meisjes, opengesteld. Of deze regeling reeds bij het begin der eeuw in werking was, komt ons wijfel achtig voor; zeker is het, dat zij geduurd heeft tot 1855. De geheele stichting stond van den aanvang af en staat nog altijd onder administratie van het R.K. Armbestuur, m. a. w. de leden van genoemd Armbestuur zijn tevens de regenten van dit liefdegesticht. Aan hunnen ijver en toewijding heeft het, onder Gods zegen en onder mede hulp der Haagsche liefdadigheid, zijn instandhouding, zijn bloei en vooruitgang te danken. Vroeger had het Weeshuis ook zijne regentessen, dames, die toezicht hielden over de opvoeding en huishouding der meisjes, terwijl voor de handhaving van tucht en orde binnenshuis mannelijke en vrouwelijke suppoosten waren aangesteld. Met de komst der religieusen is dit echter anders geworden. Het jaar 1834 kenmerkt zich door een voor dit gesticht zeer gewichtige gebeurtenis. In dat jaar, den 16 Januari, werd het R.K. Weeshuis op verzoek der heeren regenten, en door beschikking van Mgr. Antonucci, Vice-Superior

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 304