289 HET KATHOLICISME, ENZ. zich als overbodig beschouwden en haar ontslag namen. Een zestal Eerw. zusters heeft dit schoone werk begonnen thans is haar aantal gestegen tot 29. Ten behoeve der religieusen werd nu eene kamer van het gesticht tot voorloopige kapel ingericht en gewijd. De kinderen konden van toen af ook enkele godsdienst oefeningen tehuis bijwonenechter bleef de St. Jacob in de Oude Molstraat nog hun eigenlijke parochiekerk. Diezelfde verandering had in April 1846 ook plaats met de jongensafdeeling. Daar werden de leekensuppoosten vervangen door geestelijke broeders der Congregatie van Oostacker in België, sinds 1887 bekend onder den naam van Broeders van O. L. V. van Lourdes. Deze zijn nog steeds aan het gesticht werkzaam; hun aantal is nu 15, hun overste de Eerw. Broeder Cornelius. Met de komst der geestelijke Broeders en Zusters was de bouw eener eigen kapel hoog noodig geworden; ook de verpleging der oude lieden buiten het gesticht liet te wenschen over. Daarom besloot de wakkere administratie in deze beide behoeften te voorzien, en achter het bestaande Weeshuis, in den grooten tuin, die reeds in 1842 voor dit doel was aangekocht, verrees nu een geheel nieuw Oude mannen- en vrouwenhuis, benevens een ruime kapel, welke beide stichtingen geheel uit vrijwillige bijdragen tot stand kwamen, en na verschillende moeilijkheden in 1855 voltooid en in gebruik zijn genomen. Het Oude mannen- en vrouwenhuis heeft zijn front en ingangen in de Bleekerslaan, is met het Weeshuis verbonden en wordt door dezelfde Eerw. Broeders en Zusters bediend. De vrouwelijke verpleegden huizen in het noordelijk, de mannelijke in het zuidelijk gedeelte, gelijk ook in het Weeshuis aan de Warmoezierstraat de meisjes de noorde lijke, de jongens de zuidelijke afdeeling bewonen. Enkele jaren geleden heeft het bestuur nog een huis 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 306