291 HET KATHOLICISME, ENZ. bemoeiing van den Zeer Eerw. Heer J. F. Sem, Pastoor ■der St. Jakobusparochie, gesteund door de medewerking der overige Haagsche Pastoors, deze nieuwe stichting tot stand te brengen. Zij stelden zich vooral de opvoe ding en het onderwijs van meisjes ten doel; de zorg ■daarvoor werd opgedragen aan de Eerw. Zusters van Liefde der Congregatie van Tilburg, die, vijf in getal, den 23 Juli van genoemd jaar hare taak met 60 kinderen aan vingen. Tevens belastten de Eerw. Zusters zich met de verpleging van zieken in de stad. Daar bij het toenemend aantal leerlingen ook een steeds grooter aantal zusters noodzakelijk werd, moest het bestuur naar een middel omzien, dat aan deze stich ting een blijvenden finantieelen steun kon schenken. Op raad van Mgr. Zwijsen, stichter der Congregatie van Tilburg, werd nu de Broederschap van de Kindsheid der H. Maagd opgericht, bestaande uit werkende leden en ■eereleden. Deze bestaat nog; aan de toewijding der leden heeft het St Willibrordusgesticht ten allen tijde zeer veel te danken gehad en nog altoos vindt het in deze Broederschap een krachtigen en onmisbaren steun. De werkende leden zijn ongehuwde dames boven de 18 jaar; uit deze wordt, telkens voor twee jaar, het bestuur gekozen, terwijl de Eerw. Overste van het gesticht altoos de hoofdbestuurderes blijft. De eereleden betalen ten behoeve der stichting een jaarlijksche contributie van 5. In 1862 werd een nieuwe school gebouwd in de Hek- kelaan, welke den 23 Juni van dat jaar door de zusters van het St. Willibrordusgesticht in gebruik werd genomen. Door een milde gift van Mr. S. P. Lipman werd het bestuur, ook St. Willibrordus-vereeniging genoemd, in staat gesteld een ruime school voor minvermogenden te bouwen in de Breedstraat. Deze werd in September 1870 geopend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 308